Fundacja Dobro Wspólne została powołana w Pułtusku w końcu 2017 roku.

Wśród jej władz i założycieli znajdują się przedstawiciele polskiego środowiska naukowego,

dyplomatycznego, medycznego i sportowego.


 Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności, w szczególności: dzieci, młodzieży, osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem i ubóstwem, seniorów, niepełnosprawnych i ich rodzin.


Celem nadrzędnym Fundacji jest rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych, przezwyciężanie kryzysów życiowych oraz niwelowanie ich negatywnych skutków w tym:

- pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,

- przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, wszelakiego rodzaju

   uzależnieniom i patologiom społecznym, bezdomności,

- ochrona i promocja zdrowia,

- integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

   niepełnosprawnych,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- wspieranie i upowszechnianie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności rozwoju przedsiębiorczości

   społecznej,

- upowszechnianie i wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania,

- wspieranie i upowszechnianie ochrony zdrowia,

- wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,

- wspieranie i upowszechnianie integracji między pokoleniowej,

- wspieranie i upowszechnianie integracji między narodowej i europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

   społeczeństwami,

- promocja wolontariatu,

- wspieranie i upowszechnienie rewitalizacji, w tym w szczególności rewitalizacji społecznej.


 Ponadto celem Fundacji jest, w tym również w nawiązaniu do celu nadrzędnego:

- pomoc Polonii i Polakom za granicą,

- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

- wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

- wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- wspieranie i upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspieranie i upowszechnienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

- wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

   i o wolontariacie, w ramach celów statutowych Fundacji.


Realizując powyżej wymienione ramowe cele Fundacja nawiązuje i będzie rozwijać współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami i szkołami zawodowymi, a szczególnie z b. Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, służbą zdrowia, instytucjami i przedsiębiorstwami różnych szczebli oraz organizacjami pozarządowymi.

Istotnym miejscem w działalności Fundacji jest praca na rzecz mieszkańców regionu i miasta Pułtusk.