Statut

Fundacji Dobro Wspólne

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Dobro Wspólne zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez fundatorów w osobach: mgr Irena Kirsztenstein-Szewińska, prof. dr hab. Adam Koseski, mgr Waldemar Rzeźnik, zwanych dalej „Fundatorami” związana akrem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Katarzyną Łęczycką prowadzącą kancelarię notarialną Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok. 4 dnia 16 maja 2017 r. za numerem repertorium A Nr 4244/2017 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Pułtusk.

2.     Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.     Fundacja może powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe.

4.     Fundacja może przystępować do innych formacji o podobnych celach statutowych.

5.     Fundacja używa okrągłej pieczęci w otoku wskazującej jej nazwę i siedzibę.

6.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


Rozdział II

Cele Fundacji i Formy jej działalności 

§ 5

Celem Fundacji jest:

1.     Inicjowanie, wspomaganie i organizowanie różnego rodzaju form rozwoju prozdrowotnego stylu życia dla młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym również dla osób z niepełno sprawnościami.

2.     Inspirowanie i wspieranie działalności edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych w zakresie zdrowego postępowania i aktywnego wypoczynku.

3.     Popularyzowanie wymiany młodzieży i seniorów polskich z ich rówieśnikami z krajów europejskich i pozaeuropejskich dla celów edukacyjno-zdrowotno-rekreacyjnych.

4.     Kształtowanie i popularyzowanie nowoczesnego, aktywnego stylu życia, w tym m.in. kultury żywienia, turystyki i rekreacji.

5.     Inspirowanie i organizowanie różnych przedsięwzięć i imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i turystycznych dla młodzieży i seniorów.

6.     Współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz organizacjami i instytucjami krajowymi działającymi w tym obszarze.

7.     Wspieranie tworzenia warunków zamieszkania i opieki zapewniających godne życie osobom starszym z różnorodnym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym.

8.     Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy do realizacji celów Fundacji.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.     Inspirowanie i organizowanie różnego rodzaju wystaw, konkursów, pokazów, koncertów, zawodów itp. w sposób szczególny promujących kulturę zdrowego życia.

2.     Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej i służby zdrowia oraz różnego rodzaju organizacjami i przedsiębiorstwami w zakresie realizacji celów Fundacji, w tym międzynarodowej wymiany młodzieży i seniorów.

3.     Wspieranie różnych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez szkoły wyższe, średnie i zawodowe w obszarze problematyki prozdrowotnej.

4.     Inspirowanie i organizowanie konferencji i seminariów związanych z kształtowaniem rozwoju różnych aspektów turystyki i zdrowego stylu życia.

5.     Organizowanie obozów i kursów szkoleniowo-poznawczych dla Polonii i Polaków z zagranicy oraz innych przedsięwzięć promujących ich czasowe lub stałe powroty do Kraju, np. do domów „jesieni życia”.

6.     Wydawanie publikacji promujących cele Fundacji.

7.     Przyznawanie honorowych wyróżnień za działalność na rzecz celów Fundacji w kraju i za granicą.

8.     Inne formy działalności sprzyjające rozwojowi statutowych obszarów Fundacji.

9.     Wspomaganie rozwoju domów opieki społecznej.

 

§ 7

1.     Fundacja może ustanowić medale honorowe, odznaki, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji, a szczególnie za działalność na rzecz dobra wspólnego.

2.     Szczególnymi i głównymi wyróżnieniami przyznawanymi przez Fundację są „Złoty Medal Fundacji” i „Złoty Medal z Diamentem”.

3.     Złote Medale Fundacji są przyznawane przez Kapitułę Medalu Fundacji powołaną przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

Rozdział III

Organy i struktura organizacyjna Fundacji 

§ 8

Organizatorami Fundacji są:

1.     Zgromadzenie Fundatorów.

2.     Rada Fundacji.

3.     Zarząd Fundacji.

 

§ 9

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata.

 

§ 10

Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

 

§ 11

Najwyższą władzą Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów.

 

Zgromadzenie Fundatorów

§ 12

1.    W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy, którzy ze swego grona wybierają Prezydenta. Mogą również wybrać Wiceprezydenta i Sekretarza.

2.     Zgromadzenie Fundatorów powołuje Radę Fundacji i jej Przewodniczącego na czteroletnią kadencję oraz powołuje Kapitułę Złotego Medalu Fundacji.

3.     Zgromadzenie Fundatorów powołuje Zarząd.

4.     Zgromadzenie Fundatorów odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

5.     Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady albo Zarządu Fundacji, także na żądanie Fundatora.

6.     Posiedzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej, faksu przynajmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem.

7.     Z posiedzeń Zgromadzenia sporządza się protokoły podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

8.     Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów.

9.     Fundator może wyznaczyć swoich następców.

10.   Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą:

1) uchwalanie kierunków działalności Fundacji,

2) uchwalanie zmian Statutu i celów Fundacji,

3) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz członków Rady,

4) nadzorowanie działalności Fundacji i pracy Zarządu Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 13

1.     W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 15 osób.

2.     Rada Fundacji wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady na okres czteroletniej kadencji.

3.     Rada Fundacji odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

4.     Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu Członków Rady.

5.     W przypadku wniosku Zarządu o zwołanie posiedzenia Rady jej posiedzenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku.

6.     Do kompetencji Rady należą:

1) zatwierdzenie rocznych i trzyletnich planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,

2) ocena działalności Zarządu Fundacji oraz zatwierdzenie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

3) ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych oraz odznak Fundacji na wniosek Kapituły,

4) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Fundacji,

5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Zarządu Fundacji.

 

§ 14

1.     Rada sporządza protokoły ze swoich posiedzeń, które podpisuje Przewodniczący.

2.     Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

3.     Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady.

4.     W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

5.     Zasady zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz zasady podejmowana uchwał określi regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

 

§ 15

Do wyłącznych kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należą:

1) zwoływania i organizacja posiedzeń Rady,

2) kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę,

3) reprezentowanie Rady wobec innych organów Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 16

1.     Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres czteroletniej kadencji.

2.     Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków.

3.   Zgromadzenie Fundatorów wybiera Prezesa Zarządu spośród osób powołanych do Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołany członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

4.     Po upływie kadencji każdy z członków Zarządu może być ponownie powołany w skład Zarządu, chyba że nie uzyska absolutorium.

5.     Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

6.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

7.     Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów działalności Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania,

2) przyjmowanie w imieniu Fundacji spadków, darowizn, subwencji i dotacji,

3) opracowywanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

4) opracowywanie i uchwalanie regulaminu prac Zarządu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji,

5) składanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swej działalności za rok ubiegły Radzie Fundacji i Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

8.    W wypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym w wypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 17

1.    Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Środki finansowe w wysokości 2 000 (dwa tysiące złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej.

2.     Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 18

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w Kraju, służącą realizacji celów statutowych Fundacji, w tym także działalności operacyjnej Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

1) 88.10.Z         Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

2) 88.99.Z         Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

3) 87.30.Z         Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

4) 87.10.Z         Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

5) 87.90.Z         Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

6) 86.90.A         Działalność fizjoterapeutyczna

7) 86.90.C         Praktyka pielęgniarek i położnych

8) 86.90.E         Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

9) 56                   Działalność usługowa związana z wyżywieniem

10) 58.11         Wydawanie książek

11) 59               Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

12) 62               Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

13) 68               Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

14) 73               Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

15) 74               Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

16) 85               Edukacja

17) 93               Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

18) 96               Pozostała indywidualna działalność usługowa

19)                      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

20)                     Działalność wspomagająca edukację

21) 93.19.Z       Pozostała działalność związana ze sportem

22) 85.59.B       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

23) 72.20.Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

 

§ 19

Osoby fizyczne lub prawne z kraju i z zagranicy, które wniosą do Fundacji środki finansowe lub majątkowe o wartości co najmniej 10 000 zł bądź równowartości w innej walucie, uzyskają honorowy tytuł darczyńcy lub sponsora Fundacji.

 

Rozdział V

§ 20

 

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3.   Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

4.     O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.